AOPA įstatai

LIETUVOS ORLAIVIŲ SAVININKŲ IR PILOTŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

ATSISIŲSTI PDF

I. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos orlaivių savininkų ir pilotų asociacija (toliau – “Asociacija”) – tai
visuomeninė organizacija, Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas susivienijimas, sudarytas
bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai
ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti. Asociacija yra ne pelno siekianti organizacija. Jos veiklos
tikslas nėra pelno siekimas.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos
Respublikos visuomeninių organizacijų bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų ir savo įstatų.
1.3. Asociacija yra juridinis asmuo, kuriuo ji tampa nuo įregistravimo dienos. Ji turi
savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.
1.4. Asociacija yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo
turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
1.5. Asociacijos ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.
1.6. Asociacijos buveinės adresas: Rudnios g. 27, Vilnius.
1.7. Asociacijos veiklos trukmė neribojama.
1.8. Asociacijos veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai:
2.1.1. Apjungti į vieną organizaciją orlaivių savininkus ir pilotus;
2.1.2. Įstoti į Tarptautinę orlaivių savininkų ir pilotų asociaciją.
2.1.3. Skatinti planuotų sistemų, priemonių, paslaugų ir procedūrų
įgyvendinimą, siekiant plėtoti bendrosios aviacijos skrydžių saugą ir efektyvumą (Bendroji
aviacija apibrėžiama Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos kaip, visos civilinės
aviacijos operacijos, išskyrus pagal tvarkaraštį teikiamas oro paslaugas bei ne pagal tvarkaraštį
teikiamas oro transporto paslaugas už nuomos atlyginimą);
2.1.4. Rinkti ir platinti su bendrąja aviacija susijusią informaciją, duomenis ir statistiką;
2.1.5. Organizuoti ir remti mokslinius tyrimus bendrosios aviacijos srityje;
2.1.6. Organizuoti priemones, skirtas pritraukti lėšų, reikalingų
Asociacijos uždavinių ir projektų finansavimui;
2.1.7. Atstovauti narių interesus aviacijos srityje;
2.1.8. Sudaryti sąlygas, teikti patarimus, pagalbą ir informaciją
Asociacijos nariams vykdant asmeninius visų etapų skrydžius;
2.1.9. Suteikti pagalbą Asociacijos nariams, nukentėjusiems
aviakatastrofose, vykdant asmeninius skrydžius;
2.2. Realizuodama nurodytus tikslus, Asociacija sprendžia šiuos uždavinius ir vykdo šią veiklą, sutinkamai su įstatymais:
2.2.1. Programų ir priemonių, skirtų bendrosios aviacijos vystymui,
palaikymas ir realizavimas;
2.2.2. Lėšų, skirtų Asociacijos programoms įgyvendinti, kaupimas;
2.2.3. Bendradarbiavimas su tarptautinėmis užsienio valstybių
visuomeninėmis organizacijomis;
2.2.4. Pažangios technologijos diegimas ir metodinės bazės sudarymas
vystant bendrąją aviaciją bei užtikrinant skrydžių saugą;
2.2.5. Bendradarbiavimas su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis,
visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais bendrosios aviacijos srityje;
2.2.6. Mokslinių ir sociologinių tyrimų organizavimas bendrosios aviacijos srityje;
2.2.7. Konferencijų, kūrybinių susitikimų, parodų, konkursų, festivalių ir
kitų masinių renginių organizavimas;
2.2.8. Bendraminčių įtraukimas į Asociacijos veiklą;
2.2.9. Sudarymas sąlygų ir dalyvavimas sportiniuose renginiuose,
varžybose ir programose.

III. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
3.1.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo
veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
3.1.2. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
3.1.3. Organizuoti susirinkimus, mitingus, demonstracijas, procesijas, įvairias
eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
3.1.4. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti,
valdyti ir juo disponuoti;
3.1.5. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.6. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų,
nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
3.1.7. Steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
3.1.8. Steigti fondus ir savo padalinius.

IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariai turi šias neturtines teises:
4.1.1. Rinkti ir būti renkamais į Asociacijos valdymo organus;
4.1.2. Dalyvauti Asociacijos veikloje, teikti pasiūlymus įvairiais Asociacijos veiklos klausimais;
4.1.3. Tarybos nustatyta tvarka naudotis materialine baze;
4.1.4. Teikti pasiūlymus Asociacijos valdymo organams dėl Asociacijos veiklos.
4.2. Asociacijos nariai turi tokias pareigas:
4.2.1. Laikytis Asociacijos įstatų, laikytis ir vykdyti Asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus;
4.2.2. Dalyvauti įgyvendinant Asociacijos veiklos programą;
4.2.3. Laiku mokėti tarybos nustatytą nario mokestį;
4.2.4. Aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, siekiant prisidėti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo;
4.2.5. Dalyvauti susirinkimuose.

V. NAUJŲ NARIŲ Į ASOCIACIJĄ PRIĖMIMAS

5.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų
amžiaus ir turintys piloto arba piloto mokinio licenciją, arba nuosavą orlaivį.
5.2. Kandidatai į Asociacijos narius privalo :
5.2.1. Parašyti prašymą tarybai;
5.2.2. Raštiškai įsipareigoti laikytis Asociacijos įstatų ir kitų Asociacijos
veiklą reglamentuojančių dokumentų;
5.2.3. Sumokėti stojamąjį mokestį, kurio mokėjimo tvarką ir dydį nustato ir keičia taryba;
5.2.4. Pateikti 3 Asociacijos narių rašytines rekomendacijas.
5.3. Į Asociacijos narius priimama vadovaujantis šiais įstatais bei
savanoriškumo ir viešumo principais. Nauji nariai į Asociaciją priimami, jei už tai balsuoja
visi tarybos nariai.

VI. ASOCIACIJOS NARIŲ ĮSPĖJIMO, ŠALINIMO IR JŲ IŠSTOJIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

6.1. Asociacijos nariai gali būti įspėjami arba šalinami, jeigu jie padaro nors vieną
iš šiame punkte išvardintų veiksmų:
6.1.1. Sąmoningai pažeidinėja Asociacijos įstatus ir kitus Asociacijos
veiklą reglamentuojančius dokumentus;
6.1.2. Savo veikla kompromituoja Asociaciją;
6.1.3. Daugiau kaip tris mėnesius be pateisinamų priežasčių nemoka nario mokesčio.
6.2. Asociacijos nariai šalinami tarybos nutarimu, priimtu paprasta tarybos narių balsų dauguma.
6.3. Asociacijos nariai gali išstoti iš Asociacijos pateikę raštišką prašymą tarybai.

VII. ASOCIACIJOS VALDYMAS

7.1. Asociacijos valdymo organai yra:
 visuotinis narių susirinkimas;
 taryba;
 prezidentas.

VIII. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos valdymo organas.
Asociacijos visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi jos nariai. Dalyvauti
visuotiniame narių susirinkime su patariamojo balso teise gali revizorius (auditorius) ir
prezidentas, jeigu jie ir nėra nariai.
8.2. Tik visuotinis narių susirinkimas turi teisę:
8.2.1. Priimti, keisti ir papildyti Asociacijos įstatus;
8.2.2. Rinkti ir atšaukti tarybos narius, prezidentą ir revizorių(auditorių);
8.2.3. Skirti ir nustatyti atlyginimus tarybos nariams, prezidentui, revizoriui (audito paslaugų apmokėjimo sąlygas);
8.2.4. Nutraukti Asociacijos veiklą, reorganizuoti Asociaciją;
8.2.5. Pakeisti ar panaikinti kitų Asociacijos valdymo organų ir atsakingų
asmenų sprendimus bei nutarimus;
8.2.6. Deleguoti savo teises kitiems Asociacijos valdymo organams bei nustatyti jų realizacijos apimtis, tvarką ir sąlygas;
8.2.7. Nustatyti Asociacijos veiklos užduotis ir tikslus;
8.2.8. Tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
8.2.9. Spręsti Asociacijos tarybai pavestus Asociacijos veiklos klausimus, jeigu ji to prašo.
8.3. Visuotinis narių susirinkimus organizuoja taryba. Eilinį visuotinį narių susirinkimą
taryba privalo sušaukti ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą ūkinių metų eigoje.
8.4. Neeiliniai visuotiniai narių susirinkimai šaukiami:
8.4.1. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu;
8.4.2. Reikalaujant daugiau kaip vienam trečdaliui Asociacijos narių;
8.4.3. Tarybos sprendimu.
8.5. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą taryba paskelbia visiems Asociacijos nariams.
8.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja ne
mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas
pakartotinis visuotinis narių susirinkimus, kuris turi teisę priimti nutarimus tik pagal
neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių besusirinktų.
8.7. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių
susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus Šių įstatų 8.8 punkte numatytus atvejus.
8.8. Šie visuotinio narių susirinkimo nutarimai priimami 3/4 susirinkime
dalyvaujančių Asociacijos narių balsų :
8.8.1. Dėl Asociacijos įstatų priėmimo, pakeitimo ir papildymo;
8.8.2. Dėl Asociacijos reorganizavimo ir Asociacijos reorganizavimo projekto priėmimo;
8.8.3. Dėl Asociacijos likvidavimo.

IX. TARYBA

9.1. Taryba sudaroma iš Asociacijos narių. Taryba iš savo tarpo išsirenka Tarybos
pirmininką. Asociacijos taryba susideda iš 3 narių.
9.2. Kandidatus j tarybų turi teisę siūlyti visuotinis narių susirinkimas.
9.3. Tarybos nariai renkami 2 metų kadencijai. Visuotinis narių susirinkimas gali
atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius. Jeigu atšaukiant pavienius jos narius nors
vienas narys balsuoja prieš, atšaukus narį turi būti naujai renkama visa taryba. Tarybos narys
gali atsistatydinti, apie tai raštu įspėjęs tarybų ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
9.4. Taryba dirba pagal jos pačios patvirtintą reglamentą.
9.5. Už darbą taryboje jos nariams visuotinio narių susirinkimo nutarimu gali būti
mokamas atlyginimas. Tarybos narys gauna pareiginį atlyginimą tik tuo atveju, jeigu jis yra
sudaręs su Asociacija darbo sutartį.
9.6. Tarybos kompetencijai priklauso :
9.6.1. Nustatyti Asociacijos veiklos strategiją;
9.6.2. Priimti sprendimus dėl Asociacijos sandorių sudarymo;
9.6.3. Sudaryti Asociacijos veiklos programas ir nustatyti Asociacijos veiklos formas;
9.6.4. Nustatyti stojamojo ir nario mokesčių dydžius ir šių mokesčių
mokėjimo tvarką;
9.6.5. Nustatyti samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį;
9.6.6. Steigti, reorganizuoti, likviduoti Aviacijos padalinius, nustatyti jų
veiklos pagrindus, tvarką ir sąlygas;
9.6.7. Nustatyti Asociacijos turto naudojimo tvarką.
9.7. Aviacijos taryba už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui ir atsako
už padarytus įstatymų ir Asociacijos įstatų pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka.
9.8. Taryba gali savo sprendimu perduoti vykdyti savo visas ar atskiras funkcijas
prezidentui.
9.9. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Iniciatyvos teisę turi tarybos nariai,
jeigu tam pritaria daugiau kaip pusė tarybos narių. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame
dalyvauja daugiau kaip pusė narių, o sprendimai yra teisėti kai už juos balsavo ne mažiau kaip
pusė tarybos narių. Posėdyje tarybos nariai turi lygias balso teises. Balsavimo metu kiekvienas
tarybos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

X. PREZIDENTAS

10.1.Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja, vykdo ir jai vadovauja Prezidentas.
10.2. Asociacijos prezidentą renka ir atšaukia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
10.3.Asmuo išrinktas prezidentu, gali būti renkamas tarybos nariu.
10.4. Prezidentas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais,
Visuomeninių organizacijų įstatymu, šiais įstatais, tarybos patvirtintu savo darbo
reglamentu, visuotinio narių susirinkimo ir tarybos nutarimais bei sprendimais ir už savo
veiklą atsiskaito tarybai jos nustatyta tvarka.
10.5. Prezidento darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką nustato visuotinis narių
susirinkimas darbo sutartyje. Darbo sutartį su prezidentu, turėdamas visuotinio narių
susirinkimo įgaliojimus, pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
10.6. Prezidentas atlieka šias funkcijas:
10.6.1. Savarankiškai vykdo visuotinio narių susirinkimo ir tarybos
nutarimus, pavestas funkcijas, tvarko operatyvinius veiklos reikalus;
10.6.2. Atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;
10.6.3. Pateikia tarybai svarstyti klausimus;
10.6.4. Analizuoja finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus,
Asociacijos sandorius ir teikia tarybai pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos gerinimo;
10.6.5. Užtikrina Asociacijos turto apsaugą bei gausinimą, normalių darbo
sąlygų sukūrimą;
10.6.6. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir tarybos nutarimus;
10.6.7. Priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
10.6.8. Nustato darbuotojų atlyginimus, pareigas ir įgaliojimus,
skiria paskatinimus ir nuobaudas, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, tvirtina darbuotojų pareigybinius nuostatus;
10.6.9. Teikia tarybai svarstyti medžiagą apie Asociacijos tikslines programas;
10.6.10. Pagal įgaliojimus veikia Asociacijos vardu ir išduoda
įgaliojimus asmenims vykdyti tas funkcijas, kurių sprendimas yra jo kompetencijoje;
10.6.11. Atstovauja Asociacijai teisme, valstybes valdžios ir valdymo
institucijose, taip pat bendradarbiaujant su kitais asmenimis.

XI. REVIZORIUS (AUDITORIUS)

11.1. Susirinkimas ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Revizorių
(auditorių).
11.2. Revizorius (auditorius) ūkiniams metams pasibaigus privalo patikrinti buhalterinę
apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Revizorius atlieka bet kokius Asociacijos patikrinimus
visuotinio narių susirinkimo, tarybos ar prezidento pavedimu.
11.3. Revizorius (auditorius) turi informuoti tarybą, prezidentą ir pranešti artimiausiame
visuotiniame narių susirinkime apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
11.4. Asociacijos valdymo organai privalo pateikti revizoriui (auditoriui) visus jo
reikalaujamus Asociacijos buhalterinius finansinius dokumentus.
11.5. Už darbą revizoriui (auditoriui) Asociacija moka užmokestį, kurio dydį ir darbo
apmokėjimo sąlygas nustato visuotinis narių susirinkimas.
11.6. Asociacijos revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už
nepatenkinamą Asociacijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą.

XII. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO BEI NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA

12.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos,
spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas,
reikalingas jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas
už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
12.2. Asociacijos lėšas sudaro :
12.2.1. Stojamieji ir nario mokesčiai;
12.2.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos
(paaukotos) lėšos;
12.2.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių
organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
12.2.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
12.2.5. Skolinto kapitalo lėšos;
12.2.6. Kitos teisėtai Asociacijos gautos lėšos.
12.3. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų
Asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar
kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms
programoms įgyvendinti ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą.
12.4. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams.
12.5. Asociacijos lėšomis Asociacijos veiklos vykdymui finansuoti disponuoja taryba.
12.6. Taryba gali nustatyti disponavimo Asociacijos lėšomis reglamentą.
12.7. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo kontrolę atlieka visuotinio narių
susirinkimo išrinktas revizorius (auditorius).

XIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

13.1. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstatus turi visuotinis narių susirinkimas.
13.2. Nutarimus dėl Asociacijos įstatų pakeitimų ir papildymų priima ir tvirtina
visuotinis narių susirinkimas 3/4 dalyvaujančiųjų balsų.
13.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų
numatyta tvarka.

XIV. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMAS

14.1. Reorganizavimas – tai Asociacijos kaip juridinio asmens pertvarkymas be
likvidavimo procedūros. Sprendimą dėl Asociacijos reorganizavimo, padalijant ją į kelias
naujas organizacijas ar prisijungiant prie kitos visuomeninės organizacijos priima visuotinis
narių susirinkimas 3/4 dalyvaujančiųjų balsų.
14.2. Jeigu Asociacija reorganizuojama padalijant ją į kelias naujas organizacijas,
jos lėšos ir turtas paskirstomi naujoms organizacijoms visuotinio narių susirinkimo
sprendimu, kuris priimamas kartu su sprendimu dėl Asociacijos reorganizavimo.
14.3. Visuotinis narių susirinkimas, spręsdamas Asociacijos reorganizavimo
padalijimo b ū d u klausimą, kartu turi spręsti, koks bus naujos visuomeninės organizacijos
pavadinimas ir kokią naudos simboliką.
14.4. Jeigu Asociacija prisijungia prie kitos organizacijos, tai jos turtas atitenka
organizacijai, prie kurios prisijungiama.

XV. ASOCIACIJOS PADALINIŲ STEIGIMAS

15.1. Asociacijos padalinys turi atskirą buveinę ir valdymo organus. Asociacijos
struktūrinių padalinių skaičius neribojamas.
15.2. Asociacijos padalinys neturi juridinio asmens teisių ir savo veikloje vadovaujasi savo nuostatais.
15.3. Asociacijos padalinį steigia ir likviduoja Taryba.
15.4. Asociacijos padaliniui leidžiama turėti subsąskaitą. Padalinio turtas apskaitomas
Asociacijos finansinėje atskaitomybėje, taip pat padalinio finansinėje atskaitomybėje.
15.5. Asociacijos padalinio teises ir pareigas nustato Taryba.

XVI. ASOCIACIJOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS

16.1. Asociacijos veikla gali pasibaigti:
16.1.1. Visuotiniam narių susirinkimui įstatuose numatyta tvarka priėmus
sprendimą reorganizuoti Asociaciją, t.y. padalyti į kelias naujas visuomenines organizacijas arba
prisijungti prie kitos visuomeninės organizacijos;
16.1.2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą nutraukti veiklą;
16.1.3. Teismui priėmus sprendimą nutraukti Asociacijos veiklą.
16.2. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visus
likviduojamos Asociacijos kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal
darbo sutartis, visuotinio narių susirinkimo sprendimu perduodami kitai ar kitoms
visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos organizacijos įstatuose
deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – kitoms organizacijoms arba labdaros
organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

Lietuvos orlaivių savininkų ir pilotų asociacijos įstatai priimti steigiamajame narių susirinkime
2000 m. sausio 17 d.

 

Lietuvos orlaivių savininkų ir pilotų asociacijos
Prezidentas Arūnas Degutis